TRUONG KHOA DOAN

페이지 정보

Name HANA Academy Comment 0 Hit 6,925 Date 19-09-06 14:35

본문

Tôi, một học sinh từ Việt Nam, đã đến Phillipines và học tại Hana Academy được hai tuần. Đây là một trải nghiệm thú vị đối với tôi, vì đây là lần đầu
tiên tôi qua một đất nước khác với mục đích là học tập theo chương trình tiếng Anh IELTS.

Hana là một ngôi trường mà tôi và gia đình đã được giới thiệu từ Phil English và đã an tâm chọn lựa để theo học. Hana Academy có môi trường học
tập và cơ sở vật chất tốt, cả gia đình tôi đều đã xem xét và nhận thấy những điều đó.  Ấn tượng ban đầu của tôi về ngôi trường bắt đầu với cánh cửa trắng mở ra hình ảnh khuôn viên rộng rãi cùng với thiên nhiên và hồ bơi mát mẻ. Đặc biệt hơn hết, màu trắng đỏ của trường làm tôi liên tưởng tới trường mà tôi đang theo học tại Việt Nam.

I'm a student from Vietnam, came to the Philippines and studied at Hana Academy for two weeks. This is an interesting experience for me, because this is my first time going to another country with the aim of studying IELTS.

Hana is a school that I and my family have been introduced from Phil English. Hana Academy has a good learning environment and facilities, my whole family has reviewed and noticed those things. My first impression of the school started with a white door that opened to a spacious campus with nature and a cool pool. Especially, the red and white color of the school reminds me of the school I am studying in Vietnam.

Trước hôm đi một tuần, tôi đã bắt đầu chuẩn bị sắm sửa, mua những thứ cần thiết và cho dần đồ đạc. Cảm giác lúc sắp đồ đạc cứ luôn nghĩ mình mang đủ đồ cho một tháng hay chưa cùng vô số những câu hỏi về chuyến đi sắp tới của tôi liệu sẽ như thế nào.

Cuối cùng cùng cũng tới ngày tôi ra sân bay, lúc đó tầm 9h30, khung cảnh sân bay vô cùng đông đúc và ồn ào càng làm tôi vừa háo hức vừa phân vân không biết tôi sẽ gặp những ai.

Cuối cùng tôi cũng thấy đoàn tôi sắp đi chung, tới cổng vào sân bay cùng với đoàn học sinh, tôi biết đó là lúc tôi phải chào tạm biệt gia đình bắt đầu cho một hành trình mới. Thật ra, đối với  tôi bay tới một nơi đất nước khác cùng với những người xa lạ khác là chuyện tôi vừa thấy quen vừa thấy lạ.

Quen vì tôi đã đi vô số chuyến bay cả trong và ngoài nước trước đây, lạ vì tôi chỉ từng bay một mình trong nước, tôi luôn đi nước ngoài cùng với gia đình của tôi. Sau khi đã làm thủ tục check-in xong, trong lúc chờ đợi mọi người trong đoàn cùng nhau chụp chung một tấm hình. Sau đó tôi chọn cho mình một chỗ ngồi để chờ đợi tới giờ lên máy bay.

Tôi tự cảm thấy tôi không phải là người thân thiện và dễ gần lắm khi lần đầu gặp đi chung với những người tôi không quen biết, trong suốt thời gian chờ đợi tôi luôn ngồi cách xa đoàn, không nói chuyện với ai mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại.
A day before I left, I started preparing to buy the necessary things. I had a lot of questions whether I was carrying enough for a month or not, and countless questions about what my upcoming trip would be like.

At the end of the day I arrived at the airport, at about 9.30am, the airport scene was so crowded and noisy that I was both excited and wondering who I would meet.

I finally saw my group going together, I knew it was time to say goodbye to the family that started a new journey. In fact, for me to fly to another country with other strangers is something I have just gotten used to seeing and strange at the same time.

Accustomed because I have traveled countless flights both in Vietnam and abroad before, strange because I only ever fly alone, I always go abroad with my family. After finishing the check-in procedure, while waiting for everyone in the group to take a picture together. After that I chose a seat to wait for boarding time.

I felt that I was not very friendly and easy to meet when I first met with people I did not know, during the waiting time I always sat away from the group, did not talk to anyone but focus on the phone.

Giờ bay trên vé tôi là 1h sáng, nhưng không may giờ bay của chúng tôi bị delay tới 3h sáng mới lên máy bay. Vừa lên máy bay tôi đã nhanh chóng vào chỗ và ngủ thiếp đi. Sau tầm 3 giờ bay, đích đến cũng tới, Phillipines - đất nước nơi tôi sắp theo học.

Sau khi lấy hành lý xong xuôi, đoàn học sinh chúng tôi di chuyển ra xe theo lời người hướng dẫn. Tôi cùng người bạn khác cùng lên xe và lại thêm 2 giờ nữa trên xe để tới thành phố Pampanga, nơi có ngôi trường mang tên Hana đang đợi chúng tôi, những bạn học sinh mới của trường.

Tới trường, chúng tôi dược chia phòng và sắp xếp đồ đạc. Hôm đó mọi người được đi SM mall nhưng tôi đã bị bỏ lỡ vì ngủ quên. 5 giờ chiều, tôi dược nhắc ra canteen ăn tối, tôi là người cũng dễ ăn nên tôi cũng không có yêu cầu gì về món ăn. 

Ngày đầu tiên đi học, đó là ngày nắng ấm, khí trời dịu dịu, theo sự thông báo của nhà trường tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Tôi vẫn còn bỡ ngỡ với bạn bè - có nhiều bạn học sinh từ nhiều nơi khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản,... mà tôi muốn làm quen.

The flight time on my ticket is 1:00am, but unfortunately our flight time is delayed until 3:00. As soon as I got on the plane, I quickly got in and fell asleep. After about 3 hours of flight, the destination is also coming, Philippines - the country where I will be studying.

After getting the luggage, we moved to the car according to the instructor. I and another friend got on the bus and another 2 hours on the bus to Pampanga city, where the school named Hana is waiting for us.

At school, we were divided into rooms. That day everyone went to SM mall but I was missed because I overslept. At 5 pm, I was reminded that the canteen had dinner, I was also easy to eat so I didn't have any requests for food.

The first day of school, it was a sunny day, a gentle atmosphere, according to the school's announcement, I prepared everything needed. I'm still confused with my friends - there are many students from different places like Korea, Japan, ... that I want to get acquainted with.

Về trường lớp - ngôi trường rộng rãi và từng phòng học cũng vô cùng sáng sủa, tôi đã một lịch trình về những buổi học theo nhóm và cá nhân với từng giáo viên.

Sáng hôm sau, tôi phải làm bài test kiểm tra trình độ và tôi được biết thứ 3 hằng tuần tôi đều phải làm như vậy. Vừa cảm thấy mệt mỏi khi nghe vậy, nhưng nghĩ lại đó cũng là điều tốt để biết trình độ của mình đang ở đâu và cần hoàn thiện những gì.

Tuy nhiên, nơi đây với tôi xa lạ hoàn toàn, nhưng tôi không quan tâm lắm về điều đó vì tôi còn cả một quãng thời dài phía trước, chính xác là bốn tuần tại đây. Tôi sẽ phải thích nghi dần để một tháng tại đây là một trải nghiệm mà tôi sẽ luôn nhớ tới.

About the school - it is spacious and every classroom is also very bright, I have a schedule of group and individual lessons with each teacher.

The next morning, I had to take a test and I knew that every Tuesday I had to do so. Feeling tired when listening, but thinking about it is also good to know where my level is and what I need to improve.

This place is completely strange to me, but I don't care much about it because I have a long time ahead, exactly four weeks here. I will have to adapt gradually so that a month here is an experience that I will always remember

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã hai tuần rồi, tôi đã dần dần quen được môi trường học tập và sinh hoạt tại Hana Academy.

Bạn bè ở đây vô cùng thân thiện, chúng tôi trò chuyện và kết bạn với nhau thật dễ dàng. Về giáo viên, từng buổi học đã cho tôi có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm nhờ sự tận tình của thầy cô tại đây.

Tôi đang học với một giáo viên bản xứ và cùng ba giáo viên người Phillipines và tất cả họ đều đã tận tình chỉ giúp tôi qua từng lời nói, bài giảng. Lúc mới qua đây tôi cứ lo rằng tôi có theo kịp hay không nhưng tôi cảm thấy thật may mắn khi thầy cô dạy rất dễ hiểu và chi tiết.

Tuy chỉ mới hai tuần nhưng tôi thấy tôi có sự tiến bộ và hiểu bài hơn. So sánh điểm của từng kĩ năng trong bài test tôi là tuần đầu tiên thì tuần này điểm tôi tốt hơn hẳn, toi rất vui về điều đó.

Đồ ăn tại ngôi trường này ngay từ ngày đầu tiên là tôi đã ăn được rồi nên sau hai tuần tôi thầy cũng khá ngon miệng. Nói chung đây là một ngôi trường mà tôi thấy khá thú vị để kết bạn và học hỏi thêm những điều mới mẻ

Time has passed so fast, I have gradually become familiar with the learning and living environment at Hana Academy.

Friends here are extremely friendly, we talk and make friends together easily. About teachers, each lesson gave me more knowledge and experience thanks to the dedication of teachers here.

I was studying with a native teacher and with three Filipino teachers and all of them dedicated themselves to helping me through every word, lecture. When I first came here, I was worried that I could not keep up, but I felt very fortunate that the teachers taught me very easily and in detail.

Although it was only two weeks, I found that I had better progress and understanding. Comparing the points of each skill in my test is the first week, this week is better, I'm very happy about that.

I liked the food from the first day, so after two weeks it was quite delicious. Overall this is a school that I find quite interesting to make friends and learn new things.

Tôi còn hai tuần nữa tại ngôi trường này nhưng đối với tôi hai tuần qua Hana cũng đã cho tôi rất nhiều thứ bổ ích để bồi dưỡng thêm kĩ năng tiếng Anh của tôi. Tôi sẽ trân trọng thời gian còn lại của tôi tại Hana Academy để khi tôi hoàn thành khóa học này tôi ẫn luôn nhớ nơi này là một nơi vô cùng vui vẻ và bổ ích cho tôi cũng như những người đang và sẽ học tại đây

I have two more weeks at this school but for me, over the past two weeks Hana has also given me lots of useful things to foster my English skills. I will appreciate my remaining time at Hana Academy so that when I complete this course I will always remember this place is a very happy and rewarding place for me as well as those who are and will study here.